این نیز بگذرد...

روزی به بزرگی گفتم به من جمله ی بگو که در مواقع شادی،ناراحتم کند و در مواقع ناراحتی،شادم کند... او گفت : (( این نیز بگذرد... ))

تیر 90
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست